Kategorie towarów
 
Regulamin platformy www.biuroplus-krosno.pl

OKREŚLENIA REGULAMINOWE

Platforma Internetowa - Elektroniczna Platforma Internetowa dostępna pod adresem internetowym - www.biuroplus-krosno.pl
Sprzedający - Biuro Plus Krosno sp. z o.o. ul. Pużaka 51, 38-400 Krosno, NIP 684-00-09-934, REGON 008017891, KRS 0000151731, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
Klient - Podmiot Gospodarczy korzystający z Platformy Internetowej www.biuroplus-krosno.pl
Koszyk - narzędzie Platformy Internetowej, które umożliwia zamówienie towarów ze sprecyzowaniem ich ilości oraz określa ceny zamawianych produktów, podsumowuje wartość zamówienia i umożliwia dokonywanie zmian w zamówieniu (zmiana ilości, dodawanie i odejmowanie produktów).
Promocje - bieżąca informacja promocyjna zawierająca wykaz graficzny kartotek produktów promowanych z opisem zasad tej promocji dla każdego produktu.
Newsletter - jest to elektroniczna forma przesyłania danych za pośrednictwem Platformy Internetowej www.biuroplus-krosno.pl, w której mogą być zamieszczane informacje na temat bieżącej oferty handlowej, promocji, konkursów itp.

I. Ogólne warunki realizacji zamówienia

 1. Przesyłając zamówienie za pośrednictwem Platformy Internetowej www.biuroplus-krosno.pl Klient zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży zamawianych produktów, a w tym zwłaszcza zobowiącuje się do ich odbioru oraz zapłaty ceny, chyba że nastąpiła sytuacja opisana w dziale II pkt. 4.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienia na Platformie Internetowej www.biuroplus-krosno.pl mogą składać Klienci, którzy założyli indywidualne konto na Platformie Internetowej i zalogowali się na swoim indywidualnym koncie klienckim oraz Klienci nie posiadający konta klienta zobowiązani są do podania swoich danych teleadresowych.
 4. Ilości zamawianych produktów należy podawać w liczbach całkowitych.
 5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania zamówienia.
 6. Wysyłka zamówienia następuje w ciągu 24 godzin, pod warunkiem dostępności produktu w magazynie Sprzedającego.
 7. Złożone zamówienie Sprzedający realizuje na wskazany przez Klienta adres dostawy.
 8. Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego. Jeżeli zamówienia płatne z góry nie zostaną opłacone w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia, to są one automatycznie odrzucane i nie będą realizowane.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub dostawę opóźnioną z przyczyn zależnych od Klienta, na przykład w razie błędów lub niedokładności w podaniu adresów lub innych danych identyfikacyjnych.

II. Zmiany w zamówieniu wysłanym

 1. Klient może dokonać zmian w złożonym już zamówieniu pod warunkiem, iż nie zostało ono jeszcze zrealizowane przez Sprzedającego i nie została wystawiona faktura VAT na zamówione produkty. Informacje o stanie realizacji zamówienia oraz o wystawieniu faktury Klient może uzyskać w każdym czasie po zalogowaniu się na Platformie Internetowej.
 2. Zmiany zamówienia można również dokonać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
 3. Zmiana może dotyczyć całości lub części zamówienia.
 4. Klient może wycofać złożone zamówienie wysyłając e-mail na adres bok@krosno.biuroplus.pl pod warunkiem, że nie zostało ono już zrealizowane i do niego wysłane.

III. Dostępność towarów

 1. Informacja Sprzedającego o dostępności towaru na Platformie Internetowej www.biuroplus-krosno.pl nie oznacza wprost natychmiastowej dostępności towaru i realizacji zamówienia.
 2. Po zalogowaniu się na Platformie Internetowej Klient otrzymuje orientacyjną informację o dostępności towarów. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na produkt niedostępny w chwili bieżącej w magazynie Sprzedającego, Sprzedający kontaktuje się z Klientem drogą e-mailową lub telefonicznie i przekazuje informację o możliwym terminie realizacji zamówienia.

IV. Ceny produktów

 1. Ceny produktów dostępnych na Platformie Internetowej podane są w wartościach netto i brutto. Natomiast zawartość koszyka klienta zawiera ceny netto, ceny brutto, wartość podatku VAT oraz sumowania poszczególnych kolumn tabeli koszykowej.
 2. Ceny produktów na Platformie Internetowej podawane są w walucie PLN.
 3. Dla Klienta zalogowanego ceny uwzględniają uzgodnione z Klientem upusty i rabaty.
 4. Ceną wiążącą jest cena produktu podana na Platformie Internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie na Platformie Internetowej, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Platformy Internetowej, bądź też wprowadzania zmian do treści akcji promocyjnych.

V. Płatności

 1. Klienci nie posiadający indywidualnie ustalonych warunków handlowych - przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego, płatność przy odbiorze osobistym lub za pobraniem.
 2. Klienci posiadający indywidualne warunki handlowe - zapłata przelewem w terminie zgodnym z przyjętymi indywidualnymi warunkami handlowymi, przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego, płatność przy odbiorze osobistym lub za pobraniem.

VI. Warunki dostawy zamówienia

 1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, chyba, że umowa między Sprzedającym a Klientem stanowi inaczej. Dostawa zamówionych produktów odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Przesyłki dostarcza Sprzedający lub firma kurierska. Nabywca podczas składania zamówienia może wybrać tzw. "Odbiór osobisty" i odebrać zamówione produkty bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego.
 3. Koszty dostawy oraz możliwe opcje transportu każdorazowo podawane są w Koszyku. Informacje te są dostępne również w zakładce Warunki dostawy.

VII. Reklamacje - formularz reklamacyjny

 1. W przypadku stwierdzenia wad jakości produktów Klient zobowiązany jest niezwłocznie złożyć reklamację telefonicznie w Dziale Reklamacji Sprzedającego tel. +48 13 43 73 889, faxem na numer +48 13 42 02 315, e-mailem na adres bok@krosno.biuroplus.pl lub listownie. Warto w tym celu korzystać z formularza reklamacyjnego.
 2. Dział Reklamacji Sprzedającego ustali z Klientem sposób odbioru reklamowanych produktów. W ramach ustaleń reklamowane produkty mogą być odebrane przez Sprzedającego lub odesłane do siedziby Sprzedającego. Uzgodnione odesłanie towaru Kupujący realizuje pocztą lub kurierem na adres Sprzedającego Biuro Plus Krosno ul. Pużaka 51, 38-400 Krosno z dopiskiem "reklamacja" . Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem reklamowanych produktów, Sprzedający zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 3. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych od odbioru reklamowanych produktów ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.
 4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający na swój koszt wymienia produkty na nowe bez wad. W razie niemożności takiej wymiany, po uzgodnieniu z Klientem, Sprzedający dokona naprawy reklamowanych produktów, obniży ich cenę, bądź też zwróci te cenę w całości.
 5. Reklamację uważa się za zasadną, jeżeli:
  1. produkt posiada wady fabryczne,
  2. produkt został uszkodzony mechanicznie w czasie transportu,
  3. produkt jest niezgodny ze złożonym przez Klienta zamówieniem.
 6. W przypadku produktu, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji producenta - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej.
 7. Wyłącza się rękojmię za wady jakości towaru.

VIII. Zwrot towaru bez podania przyczyny - formularz zwrotu

 1. Mocą Ustawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) produktu kupionego na Platformie Internetowej.
 2. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem), przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto bankowe.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Rejestrując się na Platformie Internetowej oraz wskazując osoby upoważnione do korzystania w imieniu Klienta na Platformie Internetowej, Klient oraz wskazane osoby wyrażają jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedającego oraz na ich przetwarzanie do celów związanych z obsługą Platformy Internetowej, w tym zwłaszcza realizacji zamówień, jak i realizacji celów promocyjnych i marketingowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z powołaną Ustawą Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Platformę Internetową.
 5. Dane osobowe znajdujące się w bazie nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

X. Newsletter

 1. Klient będzie miał możliwość otrzymywania newslettera, w którym Sprzedający będzie informował m.in. o najnowszych towarach w swej ofercie, aktualnych promocjach, wyprzedażach, itp.
 2. Newsletter będzie wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania, z uwzględnieniem odrębnych przepisów w tej mierze.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Nazwy, loga i znaki graficzne produktów oferowanych do sprzedaży na Platformie Internetowej są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej. Przedmiotowe dane pochodzą z informacji publicznie dostępnych, od użytkowników i z tekstów Biuro Plus Krosno. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem elektronicznej platformy www.biuroplus-krosno.pl stosuje się obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem odrębnych przepisów regulujących sprzedaż konsumencką.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2013 r.


POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka określa zasady, na jakich spółka Biuro Plus Krosno sp. z o.o. posługuje się na Platformie Internetowej www.biuroplus-krosno.pl plikami cookies.

Czym są pliki cookies i do czego służą.
Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w "cookies" wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą. Ciasteczka mają na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Stosowanie plików cookies i podobnych technologii ma na celu również dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

Jakie rodzaje plików cookies są wykorzystywane przez Biuro Plus Krosno.
Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies" - "sesyjne" oraz "stałe". Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wykorzystujemy "cookies" związane z sesją ze względów technicznych, np. aby umożliwić lepszą nawigację na stronie, aby umożliwić dostosowanie preferencji użytkownika związanych z korzystaniem ze strony oraz do pamiętania użytkowników zalogowanych.

"Stałe" pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Cookies tego rodzaju są zachowywane na twardym dysku użytkownika w celu określenia, którzy użytkownicy są nowi na Witrynie, a którzy na nią wracają. Parametry, które są umieszczane w formie cookies:
- rozdzielczość monitora (dla celów statystyk),
- zakodowany hash sesji (zabezpieczenie),
- zakodowane base64 dodatkowe informacje sesji (dla celów statystyk),
- identyfikator przeglądającego (dla celów statystyk),
- opcja "pamiętaj mnie" podczas logowania (hash do autologowania, cookies trwałe),
- obsługa sond (zabezpieczenie, dla celów statystyk),
- dla celów pamiętania specyficznych ustawień użytkownika (dla celów statystyk, cookies trwałe),
- obsługa koszyka towarów w sklepie internetowym.

Pochodzenie plików cookies są wykorzystywanych przez Biuro Plus Krosno.
Biuro Plus Krosno wykorzystuje własne pliki cookies w celu przechowywania koszyka produktów i listy ostatnio oglądanych produktów oraz pliki cookies od wskazanych poniżej serwisów partnerskich operatora Witryny. Podlegają one ich własnej polityce prywatności.

Pliki cookies Google Analitics:
Gdy użytkownik korzysta z usługi Google, stosowane różne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji - może to obejmować np. przesłanie co najmniej jednego, lub więcej, pliku cookie lub anonimowego identyfikatora do jego urządzenia. Pliki cookies i anonimowe identyfikatory używane są także wówczas, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z usługami, które oferujemy naszym partnerom, takimi jak usługi reklamowe czy funkcje Google działające w innych witrynach. Użycie plików cookies przez Gogle Analitics odbywa się na zasadach opisanych na stronie internetowej:
http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie
http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-identifier

Pliki cookies Facebook:
Użycie plików cookies przez Facebook odbywa się na zasadach opisanych na stronie internetowej:
http://www.facebook.com/about/privacy/cookies

Jak pliki cookies działają na komputerze użytkownika.
Pliki tekstowe cookies zawierają jawne lub zaszyfrowane informacje, które umożliwiają serwisowi zaspokojenie potrzeb użytkownika. W szczególności są to:
- informacja o produktach dodanych do koszyka przed zalogowaniem w serwisie,
- informacja o ostatnio oglądanych produktach,
- parametry wykonania czynności dostępnych dopiero po zalogowaniu w serwisie,
- informacje o sesji w celu poprawy bezpieczeństwa.

Jak długo pliki cookies działają na komputerze użytkownika.
"Stałe" pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W jaki sposób użytkownik może wyłączyć możliwość instalacji plików cookies w swojej przeglądarce.
Jeśli nie życzą sobie Państwo, żeby na Państwa komputerze przechowywane były "cookies" - trwałe czy też związane z sesją - możecie Państwo wyłączyć cookies w swojej przeglądarce.

Jednak wyłączenie "cookies" może mieć wpływ na pełne funkcjonowanie strony internetowej. W szczególności nie będzie możliwe logowanie się, korzystanie z koszyka zakupów w sklepie internetowym oraz robienie zamówień i dokonywanie płatności.

Należy mieć świadomość, że wyłączenie "cookies" w przeglądarce będzie miało wpływ na funkcjonowanie "cookies" na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych. Instrukcje zarządzania plikami cookies są zależne od używanej przeglądarki:
Przeglądarka Opera:
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Przeglądarka Firefox:
http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek
Przeglądarka Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Przeglądarka Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Przeglądarka Safari:
http://support.apple.com/kb/PH5042